Salvem les planes de Pontons

Els dos parcs eòlics previstos a Pontons, amb una afectació de 450 hectàrees sobre sòl forestal, són els projectes més desmesurats que hem tingut al davant a la nostra comarca.

SÍ A LA IMPLANTACIÓ DE LES ENERGIES RENOVABLES
PERÒ NO DE QUALSEVOL MANERA I A QUALSEVOL PREU

La construcció dels dos parcs eòlics a les planes de Pontons comportarà l'alteració absoluta de les qualitats ecològiques i paisatgístiques d'aquests espais, posant en perill la població d'espècies protegides que en elles hi habiten.

Són molts els estudis que avalen la protecció total i absoluta d'aquest espai, sota criteris absolutament científics, avaluant les característiques de la unitat del paisatge, de l'aqüífer, de la fauna i de la flora que hi
habita.

 • El Pla Director Territorial de l'Alt Penedès contempla la zona afectada pels parcs eòlics com a una zona d'especial interès connector ja que es troba entre diferents Espais d'Interès Natural, i per tant esdevé un espai de connexió ecològica (el PEIN Ancosa-Montagut i el PEIN del Montmell) i segons la proposta forma part dels eixos de connectivitat ecològica terrestre, amb una bona permeabilitat i amb molt poca fragmentació per l'efecte barrera de grans infrastructures inexistents.
 • L'estudi encarregat pel mateix Consell Comarcal per a concretar els espais naturals de la comarca amb condicions de ser inclosos a la Xarxa Natura 2000. Dins els espais proposats pel CCAP (abril de 2005) va incloure dos espais que es veuen ara afectats pels futurs parcs eòlics; l'espai de la Riera de Pontons i les Planes de Pontons. Atès que en aquest estudi realitzat pel CCAP es confirma la presència i en alguns casos la nidificació d'algunes aus rapinyaires protegides per diferents directives.
 • La zona d'ubicació dels parcs eòlics es troben sobre l'aqüífer protegit de Sant Martí Sarroca-Marmella i en sòl no urbanitzable en diferents graus de protecció.
 • L'actual normativa urbanística de Pontons protegeix l'espai tot i que el PP de Pontons ha iniciat el procés per a canviar la seva qualificació.
 • La proposta de preservació d'espais naturals de la comarca (1999) aprovada pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès.
 • L'estudi ambiental encarregat pel mateix Ajuntament de Pontons sobre la Plana de Matania i els seus entorns (espais afectats pels parcs eòlics).
 • La moratòria urbanística aprovada l'any 2002 pel CCAP que feia referència a aquells projectes que afecten directament i greument la comarca per tal de permetre el tancament del Pla Director sense que es produeixin processos irreversibles sobre el territori, i aquest és doncs, el cas dels parcs eòlics de Pontons.
 • L'estudi realitzat l'any 2002 pel Centre d'Estudis Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat sobre el Pla Especial de la Serralada Prelitoral del l'Alt Penedès en el que també es sol·licita la protecció de les Planes de Pontons afectades pels parcs eòlics.
 • En els dos espais afectats pels parcs eòlics podem confirmar la presència d'hàbitats d'interès comunitari tal com diu la Directiva Europea 92/43/CEE de 21/5/92 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres i els seus annexos.
 • El Sistema Prelitoral Central i les capçaleres del Foix (espais afectats pels parcs eòlics) han estat catalogades per la Generalitat de Catalunya sota directrius de la Comunitat Econòmica Europea, com a zona ZEPA (Zones d'Especial Protecció per a les Aus), sent aquests els espais que envolten els dos projectes de parcs eòlics.
 • A tots els estudis, inclosos els de la Xarxa Europea Natura 2000 i les zones ZEPA hi consta la presència de l'àliga cuabarrada en aquests espais afectats pels parcs eòlics, entre molts altres rapinyaires i espècies protegides.

Les planes de Pontons són una zona de gran riquesa pel que fa a la presència d'aus rapinyaires, ja que és una zona de nidificació, d'hivernació o de caça d'algunes espècies com l'astor, el falcó mostatxut, l'àliga marcenca, l'esparver, l'àliga cuabarrada, l'àliga daurada, duc, l'arpella pàl·lida, etc. La presència dels dos parcs eòlics en aquestes planes, perjudicaria la fràgil població d'algunes d'aquestes espècies i la població important de quiròpters (ratpenats) o la multitud d'ocells nidificants o hivernants o migrants.

Creiem necessària la producció d'energia neta i renovable, així com una reducció progressiva de la producció energètica més contaminant, però la realització d'aquests dos parcs eòlics a Pontons no són la única alternativa a la comarca per anar desenvolupant un desplegament correcte de la generació d'energies renovables. Volem fomentar les energies renovables però creuant la correcta producció energètica amb la preservació dels espais naturals més emblemàtics de les nostres comarques.