Uniland a les Nacions Unides

El Comité de Compliment del Conveni d’Aarhus, organisme de les Naciones Unides, amb seu a Ginebra admet a tràmit la comunicació realitzada pel Fons de Defensa Ambiental (FDA), a instàncies de veins penedesencs i del Col•lectiu Ecologista Bosc Verd (EdC), i obre un  expedient a l’Estat espanyol, per vulnerar els drets de participació en l’autorització ambiental per incinerar residus a la planta d’Uniland.

En data 24 de novembre de 2010, l’empresa UNILAND CEMENTERA SA  va presentar sol•licitud d’autorització ambiental per utilitzar derivats de residus de la fracció resta de residus sòlids urbans (anomenats combustible derivat de residus –CDR-) i fangs secs de depuradora (EDAR)  per a la fàbrica de ciment d’aquesta empresa situada al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos, mitjançant canvi substancial segons allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona.

La sol•licitud d’autorització ambiental consisteix en una modificació substancial per tal de substituir el 33% del coc de petroli mitjançant la utilització de residus sòlids urbans CDR (24%) i de fangs secs de depuradora (9%). Això  suposa la transformació de l’activitat autoritzada, passant també a la gestió de residus.

Aquesta  nova activitat suposa un canvi en l’impacte a la salut de les persones i al medi ambient, pel que  requereix  demanar una nova autorització ambiental, comportant també la seva submissió al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental, i un dels tràmits essencials es el tràmit d’informació pública, atès que a l’anunci de informació pública es feia constar la solicitut d’autorització ambiental d’un projecte de fabricació de ciment i extracció de roca promogut per l’empresa UNILAND (activitat que ja portava a terme), sense constar per res la substitució de combustible i utilització de residus.

Aquesta no publicació  va fer que no hi hagues participació publica al procediment, i una vegada assabentats de la veritable realitat del projecte, veins i veines del Penedes, i el Col.lectiu ecologista Bosc Verd, varen fer un recurs de nulitat i que es revises d’ofici l’autorització, recurs  que la Generalitat va desestimar, malgrat   l’omissió clara, manifesta i ostensible de tràmits procedimentals essencials la qual cosa equival a  prescindir total i absolutament del procediment legalment establert.

Aquesta obligació ha estat reforçada a nivell internacional pel Conveni internacional sobre l’accés a la informació, la participació pública en les decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals signat per nombrosos estats (entre d’altres l’Estat espanyol) i la Unió Europea el 28 de juny de 1998 a la ciutat danesa d’Aarhus en el marc de la Comissió Econòmica per Europa de les Nacions Unides, que posteriorment va entrar en vigor a la Unió Europea mitjançant Decisió del Consell 2005/370, de 17 de febrer, i  fou publicat al DOCE L-124, de 17 de maig de 2005. I  a l’Estat espanyol mitjançant la seva publicació al BOE 40, de 16 de febrer de 2005.

El Conveni d’Aarhus desenvolupa el reconeixement de la participació pública en medi ambient plasmada en el principi 10 de la Declaració de Río sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible de 14 de juny de 1992:
A l’estat espanyol la llei 27/2006, de 18 de juliol, per a qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient recull els principis i  adequa el nostre ordenament jurídic ambiental al Conveni d’Aarhus i la normativa europea derivada del mateix.

Aquestes  noves exigències internacionals i europees sobre la informació pública en medi ambient han obligat a modificar la normativa ambiental sobre avaluació d’impacte ambiental i prevenció i control de les activitats, convertint  l’avaluació d’impacte ambiental én una fase imprescindible del procediment d’autorització ambiental, i  l’omissió del tràmit d’informació pública afecta també a aquest i per tant, es pertinent arxivar l’expedient i iniciar-ne un de nou.

 

En el procediment d’Uniland no es va procedir a realitzar l’exposició publica correctament i per això calia deixar sense efecte la resolució, i al no fer-ho la Generalitat,  el col.lectiu Bosc Verd i els veïns i veïnes, mitjançant el  Fons de Defensa Ambiental (FDA) varen realitzar la comunicació  al Comité de Compliment del Conveni internacional sobre accés a la informació, participació pública i accés a la justicia (conegut com a Conveni d’Aarhus) contra l’autorizació ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per incinerar residus en la planta cimentera d’UNILAND a Santa Margarida i Els Monjos, en data 20 de gener de 2014..
Aquesta comunicació al•legava que s’han  vulnerat els drets de participació pública i d’accés als recursos administratius establerts als art. 6 i 9 del Conveni d’Aarhus.

Ara, al  mes de setembre de 2014, el Comité de Compliment del Conveni d’Aarhus ha admès a tràmit la comunicació i s’ha obert un expedient a l’Estat espanyol.

Després de la tramitació del procediment, aquest Comité emetrà un informe en el qual es declararà si l’estat ha vulnerat el Conveni i després la Reunió de les Parts (o sigui, els estats) és la que té la decisió final sobre les mesures concretes a adoptar, sens perjudici que el Comité pugui adoptar algunes d’elles de forma avançada.

Cal tenir en compte que aquests pronunciamients només tenen naturalessa declarativa i no condemnatoria.
Ara bé, l’estat incumplidor pot incorrer en responsabilitat per incumpliment del dret internacional i es pot ordenar la seva suspensió del Conveni.

S’ha de tenir en compte que l’Estat espanyol ja ha rebut algunes resolucions que declaren incompliments dels drets d’accés a la informació ambiental, participació pública i accés a la justicia en medi ambient. I ha hagut de modificar normatives i resolucions per justificar que compleix amb el Conveni.

Per altre banda cal tenir en compte que l’actuació de la generalitat en el cas d’Uniland , no es un cas aillat, atès que en el procediment que hi ha en tramitació respecte a la substitució de combustible a Cales de Pacs ha ocorregut un fet de la mateixa naturalessa sense que l’exposició píublica s’hagi fet amb les garanties adients.