Desapareix un torrent i un camí al municipi de Torrelavit.

Destrucció i desaparició d'un torrent i d'un camí al municipi de Torrelavit Nota de premsa del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd vol denunciar públicament la destrucció i desaparició total d'un torrent (el torrent de la Cabanya) i d'un camí al municipi de Torrelavit per part del propietari dels terrenys.

Aquest propietari va realitzar al maig de 2004 un seguit de moviments de terres a unes finques rústiques del municipi de Torrelavit que van modificar el recorregut original de les aigües pluvials i el traçat d'un tram de camí públic. No disposava, ni aleshores ni encara ara, d'autorització per a realitzar les obres descrites ja que en la sol·licitud que va realitzar a l'Ajuntament de Torrelavit al juny de 2004 va fer constar unes altres obres. I això ho confirma l'ajuntament que un mes més tard s'adreça per escrit al propietari fent constar que les actuacions realitzades en aquestes finques no corresponen a les descrites en la sol·licitud i se li requereix un seguit d'informació no aportada.

Aquesta actuació il·legal ha causat un dany al medi ambient i al paisatge donat que ha modificat la sortida de les aigües pluvials (abans en direcció sud i ara en direcció oest) descalçant el talús, arrasant amb la vegetació de ribera i altres existents i degradant el torrent de la Cabanya i els seus afluents i barrancs adjacents. I s'ha fet desaparèixer amb total impunitat un torrent i un camí d'ús públic.

Els fets són greus si tenim en compte a més, que aquestes il·legalitats han estat notificades diverses vegades a l'Ajuntament de Torrelavit i a l'Agència catalana de l'Aigua (ACA) i cap de les dues administracions ha realitzat cap actuació o resolució en cap direcció. L'Ajuntament de Torrelavit ha permès aquests fets ja que la documentació que va requerir al propietari al juliol de 2004 no ha estat aportada en cap moment i l'ajuntament no ha resolt res al respecte.

La desaparició del torrent i del camí també van ser notificades a l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme al que es va demanar a més incogués l'expedient i es sol·licités el restabliment dels terrenys al seu estat original. També es va realitzar una denúncia a SEPRONA (al maig de 2006) en la que consta en l'informe que cap administració ha realitzat res al respecte fins la moment, tot i que les obres ja estan realitzades de fa temps.

Ara ens trobem que el propietari del terreny ha tingut la indecència de sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua el permís per a realitzar unes obres que va realitzar fa tres anys i que ha implicat la destrucció i desaparició total d'un espai fluvial molt fràgil que constitueix un connector ecològic, el torrent de La Cabanya.

Durant aquests tres anys ni l'Ajuntament de Torrelavit ni l'Agència Catalana de l'Aigua han realitzat cap actuació al respecte, mantenint una actitud passiva i permissiva davant una il·legalitat com aquesta. Cap de les dues administracions ha aplicat la llei fins ara per solventar el problema i ha permès que aquest propietari actui al marge de la llei amb total impunitat i amb la pervertida pràctica dels fets consumats.

Considerem que una possible autorització per part de l'ACA d'aquestes obres i procediments il·legals deixa el medi ambient, al territori i als ciutadans sense defensa ni protecció, i dóna cobertura a les actuacions basades en les polítiques de fets consumats. És per això que hem sol·licitat a l'ACA que denegui l'autorització sol·licitada pel Sr. Coll i se li demani, com a mínim, la restitució de l'indret a la seva forma originària així com les sancions corresponents.

També demanem a l'Ajuntament de Torrelavit que emprengui actuacions al respecte i apliqui la normativa vigent a aquells que sense miraments actuen contra els béns col·lectius i el medi ambient. De no fer-ho, el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, estudiarà la manera i els procediments legals per actuar contra aquells que fan complir els processos normatius vigents i que mantenen actituds passives davant les agressions al medi ambient.