10 criteris de l’avanç de Pla Territorial del Penedès

  1. Afavorir la diversitat territorial mantenint la referència a la matriu biofísica.
  2. Establir un model territorial sostenible i resilient que integri les variables ambientals, socials i econòmiques i doni resposta al canvi climàtic.
  3. Integrar transversalment el paisatge en la planificació territorial reconeixent-ne l'interès social i econòmic.
  4. Planificar els espais oberts de manera proactiva i estratègica.
  5. Moderar el consum de sòl prioritzant el reciclatge dels teixits urbans i minimitzant el creixement en extensió sobre l'espai obert.
  6. Potenciar el model territorial amb estructura nodal mitjançant l'enfortiment de ciutats i viles principals.
  7. Garantir un model urbà compacte que millori la qualitat urbana.
  8. Afavorir una visió supramunicipal per tal de millorar l'eficiència del territori.
  9. Garantir l'accessibilitat als serveis, als béns i a les oportunitats.
  10. Promoure una mobilitat de proximitat i sostenible fo10 criteris de l’avanç de Pla mentant especialment el transport públic.