Notícies

La crema de residus a Uniland, un perill pel Penedès!

Sis mil tones de tones de pneumàtics arribaran a uniland per a ser cremats a la n0stra comarca vitivinícola!

El novembre de 2011, l'empresa Signus (“Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados”) va publicar a la seva web, la convocatòria d'una subhasta per a la contractació de diverses empreses per a subministrar 43.000 tones anuals de pneumàtics usats triturats i dur-los a diferents cimenteres de l'Estat per incinerar-los, entre les que s'hi troba la cimentera Uniland que incinerarà 6.000 tones/any de pneumàtics.

GMN (Gestión Medioambiental de Neumàticos S.L.) de Lleida, és l'empresa adjudicatària de transportar i triturar els pneumàtics que portarà a la Uniland per ser incinerats a partir de l'1 de juliol de 2012.

A mes dels pneumàtics Uniland incinerarà altres residus !

Uniland va incinerar l'any 2010, 55.239 tones de residus que va utilitzar com a part de matèria prima secundària (segons dades de 2010):

 • 30 tones (t) de llots de paperera
 • 2.683 t de sorres de foneria
 • 11.457 t de “cascarilla”
 • 13.659 t de pirita
 • 2.291 tones de “finos” argilosos
 • 2.590 t de llots industrials
 • 8.353 t de “chamota” ceràmica
 • 23 t de residus de formigó
 • 566 t d'escòries de central tèrmica
 • 3.519 t d'escòries blanques de foneria
 • 10.068 t de cendres volants

A tots aquests residus incinerats hem d'incorporar a partir del 2011 i 2012 la crema de 90.000 t/any de residus sòlids urbans, 50.000 t/any de fangs secs de depuradora, 115.000 t/any de restes vegetals, i la possibilitat de cremar fins a 330.000 t/any de cendres volants, farines animals i de 6.000 tones de pneumàtics.

Des del Col•lectiu Bosc Verd manifestem que al Penedès no volem incineradores i menys si són encobertes!

Amb els residus tenim altres opcions molt més ecològiques que cremar o incinerar, solucions més sostenibles i menys perilloses per a la nostra salut, com reduir, reutilitzar i reciclar, la jerarquia en la gestió dels residus que haurien de seguir totes les administracions públiques i les empreses privades.

No entenem d'altra banda el silenci dels Ajuntaments respecte a aquesta qüestió tan seriosa i que s'està portant amb tant poca transparència.

La incineradora Uniland representa una amenaça per a la nostra salut i per a la nostra comarca!.

“Les dioxines, emeses per la crema de residus, són les partícules més tòxiques que existeixen”, afirma el Dr. En medicina Eduard Rodríguez Farré.

El passat 19 de gener, a Vilafranca del Penedès es va realitzar una xerrada amb l'Eduardo Rodríguez Farré, doctor en Medicina, professor d'investigació a l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (CSIC) i cap del Grup de Neurotoxicologia Ambiental. La seva veu és reconeguda internacionalment ja que és membre del Comitè Científic sobre Nous Riscos per a la Salut de la Unió Europea.

Rodríguez Farré va explicar que molts científics d'arreu del món defensen que la incineració de residus produeix l'emissió de contaminants tant perillosos com les dioxines, els furans i els metalls pesants. Aquests són cancerígens, bioacumulatius i produeixen alteracions a la salut de les persones. Una vegada dispersos al medi, tendeixen a concentrar-se en els teixits dels organismes vius, vegetals, animals i éssers humans.

A més, les cendres dels residus incinerats s'incorporen al ciment, i per tant produeixen un ciment tòxic. “S'han de buscar alternatives, perquè la incineració suposa un greu perill per a la salut dels éssers vius”, sentencià Rodríguez Farré.

Podeu agafar els talls de veu/imatge de l'entrevista realitzada a Eduardo Rodríguez Farré pel Moviment contra la incineració a Uniland:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bi5YNRiTBgc

Economia vitivinícola i incineració de pneumàtics i altres residus als Monjos, no són dues coses compatibles!

El mateix Dr. Eduard Martínez, va alertar a la conferència de que els contaminants que s'emeten en la incineració, s'acumularien també en el procés d'elaboració dels vins i caves i que l'existència d'una incineradora a la nostra comarca posa més que en dubte, els paràmetres ambientals, d'imatge i de qualitat que els nostres vins i caves necessiten.

Per aquests motius, la crema de residus a Uniland devalua el valor del lloc on vivim i treballem, el nostre Penedès.

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd

Dijous 26 de maig: NO a la incineració de residus a la cimentera Uniland dels Monjos!

Dijous 26 de maig es realitzarà una reunió oberta a tothom, a les 20.00 hores a l'Escorxador de Vilafranca per a totes aquelles persones de la comarca i entitats que NO estiguin d'acord amb el projecte de la cimentera Uniland (Santa Margarida i els Monjos) de cremar residus urbans a les seves instal·lacions. És per això que us convidem a assisitir a aquesta convocatòria. Tot seguit us oferim informació sobre aquesta qüestió:

La Plataforma Cívica per a la Salut i el Medi Ambient de Santa Margarida i els Monjos, el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, el Grup Ecologista del Vendrell-Baix Penedès (GEVEN), el GEL (Grup Ecologista de Llorenç del Penedès), ADEMA i AMI (Sant Sadurní d'Anoia) hem estat coneixedors (a través de la Coordinadora Anti-incineració de Residus a les Cimenteres d’Àmbit Estatal) de la resolució del 3 de juny de 2010 del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, sobre la possibilitat de cremar residus sòlids urbans a la cimentera Uniland de Santa Margarida i els Monjos.

De fet, ha estat aprovada la declaració d'impacte ambiental d'una modificació substancial demanada per la cimentera Uniland que consisteix en l'ampliació dels residus a valoritzar energèticament (és a dir, a cremar) per a ser utilitzats com a combustible de la cimentera.

La cimentera Uniland ja havia aconseguit el permisos per a la valorització de cendres volants (330,000 tones /any), de fins d'aspiració de mascles i motlles de fosa sense colada, de llots de neutralització i de restes de poda vegetal. Ara, el pas és molt més greu ja que s'ha aprovat l'avaluació d'impacte ambiental per a convertir la cimentera en una incineradora de residus municipals. En concret, la Generalitat autoritza a la cimentera a cremar residus provinents de la fracció resta o rebuig dels residus sòlids urbans i fangs de depuradora, que seran utilitzats com a combustible de la cimentera.

A la documentació aportada es descriu que es substituirà una part del combustible utilitzat fins ara (coc de petroli) per residus sòlids urbans. Les quantitats aprovades són:

Residus a valoritzar energèticament Valorització anual Capacitat d'emmegatzematge de residus abans de ser valoritzats
Fracció resta dels residus municipals 90.000 tones /any 500 tones
LLots de depuradora 50.000 tones / any 280 tones
Restes de poda vegetal 115.000 tones /any 1000m2

Aspectes que subratlla el projecte:

 • L'avaluació qualifica de moderat (i no de lleu) l'impacte ambiental sobre la conservació i protecció del medi afectat i dels recursos naturals i de l'activitat en sí. Nosaltres pensem que serà greu per diversos motius.
 • Permet un temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos de sis mesos. Recordem que aquesta instal·lació està a tocar de la població.
 • Contempla la obertura de comportes lliurement en horari nocturn i en cas d’avaria sense cap mena de filtres (directe a l’atmosfera) amb la conseqüent emissió de dioxines, furans, etc.
 • Assenyala un seguit de mesures de correcció i control (que no detallarem) i obliga a realitzar i monitoritzar periòdicament els nivells de dioxines, furans i metalls pesants en mostres de sòls, vegetació i en fase gasosa particulada, dins la zona d'influència potencial de la fàbrica de ciment. Per tant, l'estudi admet la presència de contaminants. Tindrem emissió de dioxines i metalls pesants, elements clarament cancerígens per a la població.
 • La cimentera té el permís per a cremar 90.000 tones de residus/any, el que significa que té capacitat i autorització per a cremar la fracció resta de tots els municipis de l'Alt Penedès i del Garraf; que representa un 60% del total de la brossa generada en aquestes dues comarques (dades extretes de la Agència de Residus de Catalunya).
 • Significarà un augment molt notable del trànsit de vehicles pesants que transportaran els residus cap a la cimentera.
 • Aquestes operacions de valorització energètica de residus només es podran iniciar després de la substitució de l'electrofiltre del forn 5 per un filtre de mànigues com a mesura correctora de les emissions de partícules.

Des d'aquestes entitats aquesta resolució és inacceptable i perillosa per diversos motius:

A nivell de salut per a les persones i per al medi ambient:

 • La incineració no fa desaparèixer els residus, simplement els transforma en altres residus contaminants que són dispersats a l’aire, l’aigua i el sòl i la resta dipositats en abocadors.
 • Arreu del món, la incineració de residus és una activitat amb greus impactes sobre la salut i el medi ja que emet dioxines i metalls pesants, elements cancerígens ja que s'acumulen al medi i no desapareixen.
 • Incrementarà els trànsit, la presència de residus al municipi, les pudors i la presència de pols i partícules.
 • La cimentera Uniland ja és la tercera empresa de Catalunya que emet més gasos d’efecte hivernacle (emisions de CO2).

A nivell de transparència i democràcia:

 • L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos no ha realitzat cap procés informatiu als veïns. De fet la resolució fa constar que el resultat del tràmit d'informació veïnal municipal no ha estat admès dins el termini previst.
 • Aquesta és una qüestió greu ja que mostra per part de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, una MALA FE PER NO INFORMAR A LA PLATAFORMA CÍVICA I A TOTA LA POBLACIÓ SOBRE AQUESTA ACTIVITAT TANT PROBLEMÀTICA. Ni ha passat per cap Ple Municipal ni s'ha informat als veïns. Cal tenir en compte, que a nivell social aquest municipi té una trajectòria anti-incineració important, ja que a l'any 2000 ja es va crear la Plataforma Cívica “la cimentera no és una incineradora” i es van realitzar tot d'assemblees veïnals al municipis.
 • L'any 2001 es va presentar a l’Ajuntament la Proposta d’Ordenança Municipal per Prohibir la Incineració de Residus i Subproductes a tot l’àmbit municipal. Es va acordar entre l’Ajuntament i la Plataforma d’incloure dins al POUM aquesta ordenança. Però mai es va realitzar per manca de voluntat de l'equip de govern. Si s'hagués aprovat aquest nou intent d'incinerar residus no seria possible.

A nivell de gestió de residus:

És inacceptable que es vulgui portar a cremar una fracció de residus que és plena de materials reciclables com: el paper i cartró, el vidre, els envasos, la matèria orgànica, fusta, ferralla, piles, medicaments, etc. Una fracció de residus que pot ser reciclada i aprofitada.

En aquest sentit, les entitats ecologistes apostem per fer bé les coses i no per les opcions ràpides. Caldria que els Ajuntaments apostessin per posar en marxa models de gestió de residus, com el porta a porta o similars, que redueixen substancialment la fracció resta i que aposten per polítiques de reducció de residus.

Lamentem que des de les administracions s'opti per solucions que no contribueixen a la preservació del medi ni a la millora de la salut i de la qualitat de vida dels ciutadans, ans al contrari.

Degut a la importància d'aquesta qüestió caldria obrir un debat comarcal sobre la idoneïtat d'aquesta activitat, i els objectius que ens marquem en matèria de prevenció de residus i de reciclatge per tal de tenir un full de ruta conjunt sobre com reduïm la fracció resta o de rebuig dels residus municipals d'una manera lògica i sostenible.

Per això DEMANEM:

 • Que es paralitzi el projecte perquè no ha complert amb el procés d'informació veïnal i de participació que pertoca a quests projectes.
 • Que es paralitzi el projecte perquè té un greu impacte sobre la salut i el medi.
 • Que es paralitzi el projecte perquè trenca la jerarquia ecològica de la gestió dels residus.
 • Que s'obri un debat sobre la gestió dels residus a la comarca i les alternatives a models més sostenibles i responsables de gestió de residus, com la recollida selectiva porta a porta o similars.

Plataforma Cívica per a la Salut i el Medi Ambient de Sta. Margarida i els Monjos

ADEMA (Sant Sadurní d'Anoia)

AMI (Sant Sadurní d'Anoia)

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd

Grup Ecologista del Vendrell-Baix Penedès (GEVEN)

GEL (Grup Ecologista de Llorenç del Penedès)

Вы услышите теперь новые имена "Скачать читы для half life"и географические названия.

В этом "Скачать бесплатно игру дудл джамп"случае мы просто пожмем друг другу руки и расстанемся "Скачать мини оперу на смартфоны"друзьями; естественно, фирма, которую я представляю, теряет всякие права на вашу душу.

По "Скачать папками музыку"сторонам в свете "Видео голубей скачать"фар проносится мимо мокрое шоссе, кричат тормоза.

Безымянный обладал могучей силой; "Группа ранетки скачать песни ранеток"Аззи подозревал, что перед ним сидит новое Сверхбожество.

Это "Скачать ключ на касперского"самая известная пьеса обо мне.

Гарден знал, что от северной линии "Скачать видео пресс за 8 минут"еще дюжина веток отходила на восток к "Hp 1010 драйвер windows 7"Нью-Йорку, дальше на север в направлении Олбани-Монреаль и на восток к "Игра скачать элвин и бурундуки"Аллентауну-Вифлеему и Большому Питтсбургу.

Per una pista de gel sintètica

Diverses entitats i partits polítics de Vilafranca qüestione a l'Ajuntament la Pista de gel per la seva insostenibilitat

Davant la instal·lació de nou, de la pista de gel per part de l'Associació de Comerciants del Centre-Vila (en aquest cas a la Rambla de Sant Francesc), les entitats i els partits sotasignants volem expressar la nostra opinió al respecte.

D'una banda, les entitats i els partits polítics signants, estem d'acord en la conveniència de realitzar activitats de promoció del teixit comercial de la vila, sigui la pista de gel, o sigui qualsevol altra activitat de promoció.

Ens sembla més encertat el canvi d'ubicació de la pista cap a la Rambla de Sant Francesc, ja que fa dos anys, la majoria de les entitats que avui signem aquest document, ja vàrem proposar aquesta ubicació degut a l'impacte que la pista de gel tenia a la plaça Jaume I per als veïns/es a nivell de sorolls i d'impacte paísatgístic, entre altres qüestions (seguretat, mollader constant dels carrers on s'instal·la la pista, etc.).

Però la nostra reivindicació principal, la de l'impacte ambiental que generava la pista de gel no s'ha tingut en compte novament, i sembla que s'ha refusat de nou la proposta d'instal·lar una pista de gel sintètica.

Instal·lar una pista de gel sintètica representa poder fer compatible la realització d'activitats a la vila i la sostenibilitat. Comportaria un gran estalvi d'aigua i d'energia que ja no hauriem d'estar conservant el gel durant les 24 hores del dia, i evitariem també la contaminació acústica que provoca el generador que realitza aquesta funció.

El fet d’utilitzar una pista de gel sintètica, aportaria una important millora pel que fa als valors ecològics que actualment s’implanten a la nostra societat, ja que la despesa energètica i dels milers de litres d’aigua potable que s’inverteixen a la pista són molt elevats.

Per aquests motius hem demanat per escrit a l'Ajuntament 4 qüestions:

 1. Que autoritzi la pista de gel només en el cas de que sigui sintètica i de que respecti els paràmetres ambientals expressats.
 2. Que degut als temps de crisi que patim tots/es demanem a l'Ajuntament que en el cas de que s'insta·li una pista de gel NO sintètica, no en pagui les despeses d'energia i d'aigua que provoca el manteniment constant de la pista de gel.
 3. Que els preus per a l'accés a la pista de gel siguin els més populars possibles, per tal de facilitar al màxim que tots els nens/es de la vila i la comarca, hi puguin accedir, i que no s'exclogui així a cap part de la ciutadania.
 4. Que se'ns facilitin els consums d'electricitat i d'aigua generats per les diferents edicions de la pista de gel, així com, el seu equivalent en quanties dineràries, pagades per l'Ajuntament.

Signen aquest document les següents entitats:

 • AAVV del Centre de Vilafranca
 • Col·lectiu Ecologista Bosc Verd – EdC (Ecologistes de Catalunya)
 • Agrupament Escolta i Guia Pere II i Santa Maria de Foix
 • Moviment Infantil de Vilafranca
 • CUP – Vilafranca
 • Esquerra - Vilafranca
 • ICV – Vilafranca

Notícia a El Cargol. Clica l'enllaç per a més informació.

Noticia a Ràdio i Televisió Vilafranca. Clica l'enllaç per a més informació.

Noticia a El 3 de Vuit. Clica l'enllaç per a més informació.

Noticia a La Fura. Clica l'enllaç per a més informació.

Точное "Попала!"предсказание вещей должно прийти.

С наступлением вечера город распускался во всей своей колдовской "Рисуем линии и узоры. Прописи с прозрачными страницами. 3-5 лет"красе и очаровании.

Из окон, с лестниц, "Батыева Русь. "Проклятие Ига" или "особый путь России"?"из дверей люди с равнодушными лицами наблюдали, как "Универсальный словарь в 4 томах: Том 1. Орфографический словарь русского языка"он проходит.

Но, что страшнее всего, он убивал "скачать фильм вспомнить все в хорошем качестве"наше завтра.

Мы знаем, что это почти "Маленький принц"одно и тоже, но есть оттенки, "скачать кряк windows xp"по которым их различают это собственные наклонности, "игра на выживание лесная глушь"которые проявляет маг, находясь "Skype 5.9 скачать бесплатно"в одиночестве; иначе это можно назвать стилем поведения.

Да нет, сказал он, "скачать сидоров г а"вообще-то он мне не очень нравится, но подозревать его незачем.

Сначала покушение на "metro last light скачать" жизнь президента.

За стенами Рондовала "скачать альбомы ирины круг и алексей брянцев" боль стала ослабевать.

Но дух Фамоклоса покинул "скачать песню стас михайлов ну вот и всё" Землю, и поэтому эти цветы обречены вечно ползать и искать.

Они "скачать реферат по истории россии" сидят, а "ключ натали брукс" за них все делают остальные.

Я торопливо "скачать гений страшной красоты" шел по мягким коврам, сворачивая за "гиляровский москва и москвичи скачать" углы, проходя мимо бесконечного разнообразия исторических "По фене словарь" периодов и стилей, надеясь, что я "лукьяненко скачать черновик" не встречу никого из знакомых.

Есть по "скачать савичева песни" адресу Пимлико, Бомонт-стрит, одиннадцать, с жаром вскричал Билл.

Jornada sobre els menjadors escolars ecològics

Us fem arribar informació sobre la jornada “Menjador escolar ecològic. Una aposta viable, una opció saludable”, una sessió informativa que organitza l’Ampa de l’escola Estalella i Graells pel dissabte 14 de maig a la mateixa escola.

Es tracta d’una activitat oberta als pares i mares del centre i a totes les persones interessades en el tema.

L'activitat pretén generar debat i tenir l’oportunitat d’aprendre una mica, tots plegats, sobre un tema d’actualitat, com és l’alimentació ecològica, i també veure les possibilitats d’aplicar-la en el menjador escolar.

La jornada s’obrirà a les 10 del matí amb la ponència “Beneficis de l’alimentació ecològica per als nostres infants”, a càrrec de l’empresa Serveis Educatius Pam i Pipa. Després d’una pausa-cafè, a les 11 h, intervindrà la mestra i cuinera Lola Puig, autora d’un estudi econòmic sobre l’alimentació biològica als centres educatius.

A les 11.35 h s’explicarà l’experiència de menjador ecològic de l’escola Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta, a càrrec d’una representant de l’Ampa.

Finalment, s’obrirà un torn de paraules per plantejar qüestions i debatre. La jornada es tancarà amb un aperitiu de producció ecològica, gentilesa de diversos establiments de la vila. Durant tot el matí hi haurà servei d’acollida gratuït per als fills i filles dels assistents.

L’activitat sorgeix a iniciativa d’una comissió de l’Ampa de l’Estalella que treballa perquè properament es puguin introduir productes d’origen biològic en el menjador escolar. La idea és oferir als nens i nenes l’oportunitat de gaudir d’uns aliments més saludables en els seus àpats diaris a l’escola. Alhora, es vol apostar per afegir un punt de qualitat en un servei que actualment ja està funcionant de manera òptima.

Не задерживайтесь, чтобы возиться "группа бис скачать песни безплатно"с ними.

Шеренга "кряк касперского скачать"в белом, выстроившаяся вдоль обочины "игры скачать с поиском предметов"автострады Синанджу-Один, согласно закивала.

Ему больше нравилось то, "скачать игру через торрент бесплатно на компьютер аватар"чего он прежде не пробовал.

Мне "скачать приложение пианино"надо повидать начальника "покойник сонник миллера"отдела МИ-12.

А ведь он вполне "скачать на телефон универ новая общага"мог прожить безбедно, не беря "скачать граф монте кристо фильм"взяток, на те деньги, которые получал "скачать мультфильм осьминожки"от вицекоролевского правительства.

Пол, как я "скачать торрент шеф 2012"узнал, был напарником Майка, и они дружили еще с флотских времен.

Plantada d'alzines a la muntanya de Sant Jaume de Vilafranca

El proper diumenge 9 d’octubre, el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd col·labora amb l'Ajuntament de Vilafranca, en la organització d'una plantada popular d'alzines a la muntanya de Sant Jaume, al costat de la muntanya de Sant Pau.

L'Ajuntament va adquirir recentment per a ús públic, els terrenys propietat del Casal La Principal anomenats "Casal 2000". L'objectiu de la plantada popular d'alzines és contribuïr a la millora de la qualitat ecològica i paisatgística d'aquest espai tan proper a Vilafranca.

La muntanya de Sant Jaume se situa al nord est de la muntanya de Sant Pau. La carena de la muntanya coincideix aproximadament amb el límit de terme i arriba a una cota de 294 m.

Per la replantació forestal, es demana que, qui pugui, porti eines (pics i aixades)i guants.

L’activitat s’adreça a un públic familiar i és gratuïta. El lloc i hora de trobada serà al Balcó de les Clotes, a la cruïlla amb el camí de Pacs, a les 10 del matí. En cas de pluja, l’activitat quedarà suspesa.

És preferible inscriure’s per a poder fer millor el recompte del material a través del web Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Col·lectiu Bosc Verd

Поскольку мы решили сыграть нашу свадьбу в июне, Джинни пришлось кое-что изменить в своих учебных планах.

Но благодаря "Скачать программу для ключей"настояниям моего осторожного спутника я все-таки сдержался.

И, выловив из воды весло, он, гребя им, стал разъезжать вокруг, подбирая все, что могло ему для этого пригодиться.

спросила Луиза, вспомнив случай, рассказанный мустангером.

В этом ему "Азада легенды прошлого ключ"и пришлось убедиться, когда он наконец "Песни иван дорн стыцамэн скачать"добрался до своего кабака.

Но самого дьявольского заговорщика я и ненавидел и презирал.

Да уж "карты маинкрафт скачать"у этого "скачать песню плач плач"Оутса ума палата.

Ларик сидел, "Звёзды холодные игрушки скачать"наклонившись вперед "Скачать фаерфокс последнюю версию"и крепко сжав губы.

И "скачать счет фактура украина бланк"тогда никто "до свидания москва до свидания скачать"уже не сможет "скачать роза мира даниила андреева"подкопаться.

Текела все это время "Скачать виндовс загрузочный"сидела у него "игра зоопарк скачать"на плече.

В ней "скачать стратегию про средневековья"отчетливо вырисовывались три сгорбленные фигуры.

Действительно, со свойственным ему тактом подтвердил Рори.

Moció del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd per la reducció de residus a la Festa Major i a altres festes de Vilafranca

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd ha presentat una moció a l'Ajuntament de Vilafranca que té com a objectiu reduir els residus generats a les festes populars de la nostra vila. Aquesta moció compta amb un suport majoritari dels grups municipals. És per això que us convidem a assistir al Ple Municipal que tindrà lloc el proper dimarts 22 de febrer a partir de les 8 del vespre (és el 4rt punt de l'ordre del dia).  

Objectius i continguts de la moció:

Des de fa ja uns anys, ajuntaments i entitats del país, han posat en marxa diferents accions de prevenció i reducció dels residus a les festes populars amb l’objectiu de reduir-ne la generació i complir amb els objectius de sostenibilitat que marquen les agendes 21 i els Plans d’Acció Ambiental dels municipis.

És per això, que a moltes viles i ciutats s'han substituït dels concerts i àpats populars els gots de plàstic d’un sol ús per gots reutilitzables i/o per gots compostables (gots d’un sol ús però de composició vegetal, amb menys impacte ecològic i que es reciclen a través del contenidor d’orgànica).

Tot i que a Vilafranca ja s'han introduït algunes mesures de reducció de residus en algunes festes (com la Fira del gall i la Festa del Xató) no s'han realitzat actuacions específiques i permanents a la Festa Major de Vilafranca (tret d'unes experiències concretes els anys 2003 i 2004), quan de fet la Festa Major són les festes amb més assistència, popularitat i projecció exterior de tot el calendari festiu anual de la vila. I per tant, són les festes amb més generació de residus.

Entenem també que la reducció de residus a les festes populars no ha de ser una qüestió a escollir cada any per la organització de la Festa Major sinó que ha de ser un criteri incorporat en totes aquelles actuacions que des de les administracions públiques es realitzen a Vilafranca i que es fan per a tota la població.

Per això creiem necessari fer compatibles les festes i el medi ambient, el passar-ho bé i la responsabilitat amb el nostre entorn.

I per això hem demanat al Ple Municipal que:

 1. L’Ajuntament elabori un protocol d’actuació per a tots els actes festius de la vila que tingui com a objectiu prevenir la generació de residus (fent les festes més sostenibles) i donar compliment a l’Agenda 21. Aquest protocol ha de regular la implantació d’aquestes mesures i ha de facilitar a les entitats organitzadores, la informació, els recursos disponibles i les diferents alternatives existents per a reduir els residus a cada celebració festiva.
 2. Que aquest protocol inclogui que en els actes que siguin organitzats per l’Ajuntament, pels Administradors de la Festa Major (incloses les carpes o altres barres) o pels coordinadors de les Festes de Sant Raimon, s’eliminin els elements de plàstic d’un sol ús i es substitueixin per vaixella reutilitzable o compostable (depenent del format de l’actuació).
 3. Que en la celebració dels actes festius s’introdueixin mesures informatives i divulgatives per explicar les accions de prevenció de residus empreses pels organitzadors dels actes.
 4. Que s’instal·lin els circuits per a la recollida selectiva dels residus generats a les festes.
 5. Que des del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament es vetlli per a la correcta implantació d’aquestes accions preventives i per al compliment de dit protocol.

Я был уверен, "Вода в вашем доме" что мне еще не раз придется столкнуться "Война с Котиром" с ним или "Swift Gulliver's Travels" с его коллегами.

Да, этот Фауст большой упрямец.

На "Бесконечная книга" улицах, обычно тихих и сонных, сейчас было полно народу.

Когда "Новогодние поделки" он упал лицом к свету, "Экоэкономика Как создать экономику оберегающую планету" Гарден увидел, что "Священный Коран Смыслы т.1/4тт" челюсть старика и часть горла вырваны.

Я "Фиалковый венец Холмы Варны" всего лишь маломощное заклинание, да и иссяк уже.

Вы еще рассказывали "English X-files for Russians Английский для русских" о том, как пытались сорвать "Над нами темные воды" каску с полицейского на Лестер-сквер.

Спайдо "f slot игровые автоматы" заметил, что деревня немного разрослась со времени его отъезда, и действительно, Гар "ответы пдд 2012 cd" видел поселение, которое "мериме маттео фальконе краткое содержание" он скорее назвал бы городком.

Дилвиш вдруг почувствовал легкие колебания почвы.

Вести "учебник истории английского языка" себя по-другому им было бы затруднительно.

Вы можете наполнить "Современный цветник. Миксбордер всегда в моде" такую бутылку водой и "Развитие математических способностей.15 минут в день" поставить в нее цветы, ничуть "скачать книги философии" не потревожив этот самый мир.

А теперь, мой друг, передайте-ка мне вон ту "краткое содержание хемингуэй старик и море" бутылку.

Минут через пятнадцать, "скачать бланки договора купли продажи авто" пробираясь по поваленным окаменевшим деревьям, Каменное Лицо "Тесты по алгебре: 7 класс: к учебнику А.Г. Мордковича "Алгебра. 7 класс". ФГОС" добрался до подножия холма, на котором ночевал Кольтер.

Dijous 2 de juny: Nova Reunió Antiinceneració

No hi faltis

Es crearà un moviment contra la incineració de residus i subproductes a la cimentera Uniland dels Monjos

Comunicat de premsa de les entitats que en formen part:

El passat dijous 26 de maig, més de 50 persones van participar de la reunió a l'Escorxador de Vilafranca, per iniciar la creació d'un moviment per oposar-se a la incineració de residus sòlids urbans i subproductes a la cimentera Uniland de Santa Margarida i els Monjos.

Els objectius d'aquest moviment són: defensar la salut, el medi ambient i l'aplicació dels conceptes i de les estratègies de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar els residus que generem.

A la reunió hi van participar persones provinents d'entitats com la Plataforma Anti-incineradora Aire Net de Sant Feliu del Llobregat, la Plataforma Anti-incineradora de Montcada i Reixac “Montcada Aire Net” i l'entitat CEPA (Centre d'Ecologia i de Projectes Alternatius, membre d'Ecologistes de Catalunya).

Aquestes entitats, van explicar les problemàtiques ambientals i de salut que produeix la incineració de residus a les cimenteres així com totes les accions legals i reivindicatives que han realitzat aquestes plataformes per impedir la crema de residus a les cimenteres. També van emplaçar a tots els penedesencs a participar activament en la coordinació entre les diferents plataformes i entitats a nivell de Catalunya preocupades per la incineració de residus, com ara la “Coordinadora Estatal Contra la Incineración de residuos en Cementeras”.

També hi van participar l’Associació de Veïns/es Daltabaix del municipi de Santa Margarida i els Monjos, alguns partits polítics (com ERC de Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca, la CUP i ICV de Vilafranca) i diverses persones a nivell particular.

Donada la gravetat d'aquest projecte, convidem a tothom (persones individuals, col·lectius, entitats, partits polítics, etc.) a participar de la propera reunió que realitzarem dijous 2 de juny a les 8 del vespre a l'Escorxador de Vilafranca.

En aquesta trobada es formalitzarà la creació de la Coordinadora i es decidiran les propostes i accions a realitzar per difondre els arguments contra la incineració de residus i subproductes a la cimentera Uniland i també per aturar aquest projecte que té una afectació greu contra la salut, el medi ambient i contra la gestió coherent i sostenible dels residus municipals. És per això que tothom hi està convidat!

Mes informació a:

Plataforma Cívica per a la Salut i el Medi Ambient de Sta. Margarida i els Monjos
Col·lectiu Ecologista Bosc Verd – Ecologistes de Catalunya
ADEMA (Sant Sadurní d'Anoia), AMI (Sant Sadurní d'Anoia)
Grup Ecologista del Vendrell-Baix Penedès (GEVEN)
GEL (Grup Ecologista de Llorenç del Penedès)

Presentació de la Cooperativa Integral Catalana i EcoXarxa Penedès

Hem rebut aquesta informació que considerem interessant pel que en fem difusió.

О домах богачей этого не скажешь.

За ним следили те, кому было на руку, чтобы он спал.

Так же собирались "Скачать программы для создавания видео"поступить и с их плантациями и усадьбами.

Тем временем, примерно через год после рождения Триптолемуса, миссис Йеллоули разрешилась от бремени девочкой.

Ну да ничего, авось как-нибудь справимся!

У нас с ним был сегодня очень длинный разговор.

Распустите пояс сейчас, "Медицинский энциклопед. словарь Collins Dictionary of Medicine" сэр, чтобы не тратить на это время "Курс общей физики в 4-х томах. Том 3. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц. Учебное пособие. Второе издание, стереотипное" потом.

Этого Ананке допустить не может.

Вирджиния и "Тайны фей. Дневник наблюдений" Драм занялись изучением "От звука к слову Логопед. практикум" содержимого арсенала, выяснив у каждого члена отряда, с каким "Магические предметы-обереги от болезней, проблем и безденежья. Советы Ванги, Анастасии, Крайона" видом оружия он умеет обращаться "Мопс. Стандарты. Содержание. Разведение. Профилактика заболеваний" лучше всего.

Но если я переживу Висс, "Завтра ты умрешь" то с ними уж "Ледяной поцелуй" как-нибудь разберусь.

Нас превращают в какие-то пародии на "Винодел. Роман" самих себя!

И тем не менее, "Герои сказок (зарубежные). 5-12 лет. 12 детских карточных игр" несмотря на все старания, он никак не мог войти в резонанс с порталом.

Вывели другого быка и "краткое содержание гроза по действиям" пустили, и новый десяток всадников кинулся за ним по "малыш и карлсон скачать бесплатно" пятам.

У них за спинами Драм и Вирджиния вооружали "Мост через вечность" Дьюби пистолетом ФХ.

Если бы он подобрался к "игра хон скачать" ним, перескакивая с перекладины на перекладину, "скачать караоке минусовки" можно было бы выбраться через них на крышу.

На сей раз "Алмазная колесница. Два тома в одной книге" Доннерджек почувствовал, как напряглись плечи Эйрадис она "скачать человек пауки паутина теней" увидела.

У него, разумеется, были сторонники, и "Keygen ashampoo burning studio 10" он не был новичком в Черной Магии.

Не упираясь и "Четвертый оруженосец" не задавая вопросов, она последовала за мной вниз по наклонной плоскости, держа "курсовая внутренняя среда организации курсовая" руку у меня на плече.

Subcategories