Notícies

Xerrada informativa de Son Energia

Xerrada informativa de SOM Energia, la cooperativa de consum i producció d'energia verda, a la Múnia el divendres 28 novembre a les 8 del vespre a la casa de cultura Carrer Ponent 4.

Uniland a les Nacions Unides

El Comité de Compliment del Conveni d’Aarhus, organisme de les Naciones Unides, amb seu a Ginebra admet a tràmit la comunicació realitzada pel Fons de Defensa Ambiental (FDA), a instàncies de veins penedesencs i del Col•lectiu Ecologista Bosc Verd (EdC), i obre un  expedient a l’Estat espanyol, per vulnerar els drets de participació en l’autorització ambiental per incinerar residus a la planta d’Uniland.

En data 24 de novembre de 2010, l’empresa UNILAND CEMENTERA SA  va presentar sol•licitud d’autorització ambiental per utilitzar derivats de residus de la fracció resta de residus sòlids urbans (anomenats combustible derivat de residus –CDR-) i fangs secs de depuradora (EDAR)  per a la fàbrica de ciment d’aquesta empresa situada al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos, mitjançant canvi substancial segons allò que estableix la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona.

La sol•licitud d’autorització ambiental consisteix en una modificació substancial per tal de substituir el 33% del coc de petroli mitjançant la utilització de residus sòlids urbans CDR (24%) i de fangs secs de depuradora (9%). Això  suposa la transformació de l’activitat autoritzada, passant també a la gestió de residus.

Aquesta  nova activitat suposa un canvi en l’impacte a la salut de les persones i al medi ambient, pel que  requereix  demanar una nova autorització ambiental, comportant també la seva submissió al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental, i un dels tràmits essencials es el tràmit d’informació pública, atès que a l’anunci de informació pública es feia constar la solicitut d’autorització ambiental d’un projecte de fabricació de ciment i extracció de roca promogut per l’empresa UNILAND (activitat que ja portava a terme), sense constar per res la substitució de combustible i utilització de residus.

Aquesta no publicació  va fer que no hi hagues participació publica al procediment, i una vegada assabentats de la veritable realitat del projecte, veins i veines del Penedes, i el Col.lectiu ecologista Bosc Verd, varen fer un recurs de nulitat i que es revises d’ofici l’autorització, recurs  que la Generalitat va desestimar, malgrat   l’omissió clara, manifesta i ostensible de tràmits procedimentals essencials la qual cosa equival a  prescindir total i absolutament del procediment legalment establert.

Aquesta obligació ha estat reforçada a nivell internacional pel Conveni internacional sobre l’accés a la informació, la participació pública en les decisions i l’accés a la justícia en qüestions ambientals signat per nombrosos estats (entre d’altres l’Estat espanyol) i la Unió Europea el 28 de juny de 1998 a la ciutat danesa d’Aarhus en el marc de la Comissió Econòmica per Europa de les Nacions Unides, que posteriorment va entrar en vigor a la Unió Europea mitjançant Decisió del Consell 2005/370, de 17 de febrer, i  fou publicat al DOCE L-124, de 17 de maig de 2005. I  a l’Estat espanyol mitjançant la seva publicació al BOE 40, de 16 de febrer de 2005.

El Conveni d’Aarhus desenvolupa el reconeixement de la participació pública en medi ambient plasmada en el principi 10 de la Declaració de Río sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible de 14 de juny de 1992:
A l’estat espanyol la llei 27/2006, de 18 de juliol, per a qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient recull els principis i  adequa el nostre ordenament jurídic ambiental al Conveni d’Aarhus i la normativa europea derivada del mateix.

Aquestes  noves exigències internacionals i europees sobre la informació pública en medi ambient han obligat a modificar la normativa ambiental sobre avaluació d’impacte ambiental i prevenció i control de les activitats, convertint  l’avaluació d’impacte ambiental én una fase imprescindible del procediment d’autorització ambiental, i  l’omissió del tràmit d’informació pública afecta també a aquest i per tant, es pertinent arxivar l’expedient i iniciar-ne un de nou.

 

En el procediment d’Uniland no es va procedir a realitzar l’exposició publica correctament i per això calia deixar sense efecte la resolució, i al no fer-ho la Generalitat,  el col.lectiu Bosc Verd i els veïns i veïnes, mitjançant el  Fons de Defensa Ambiental (FDA) varen realitzar la comunicació  al Comité de Compliment del Conveni internacional sobre accés a la informació, participació pública i accés a la justicia (conegut com a Conveni d’Aarhus) contra l’autorizació ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per incinerar residus en la planta cimentera d’UNILAND a Santa Margarida i Els Monjos, en data 20 de gener de 2014..
Aquesta comunicació al•legava que s’han  vulnerat els drets de participació pública i d’accés als recursos administratius establerts als art. 6 i 9 del Conveni d’Aarhus.

Ara, al  mes de setembre de 2014, el Comité de Compliment del Conveni d’Aarhus ha admès a tràmit la comunicació i s’ha obert un expedient a l’Estat espanyol.

Després de la tramitació del procediment, aquest Comité emetrà un informe en el qual es declararà si l’estat ha vulnerat el Conveni i després la Reunió de les Parts (o sigui, els estats) és la que té la decisió final sobre les mesures concretes a adoptar, sens perjudici que el Comité pugui adoptar algunes d’elles de forma avançada.

Cal tenir en compte que aquests pronunciamients només tenen naturalessa declarativa i no condemnatoria.
Ara bé, l’estat incumplidor pot incorrer en responsabilitat per incumpliment del dret internacional i es pot ordenar la seva suspensió del Conveni.

S’ha de tenir en compte que l’Estat espanyol ja ha rebut algunes resolucions que declaren incompliments dels drets d’accés a la informació ambiental, participació pública i accés a la justicia en medi ambient. I ha hagut de modificar normatives i resolucions per justificar que compleix amb el Conveni.

Per altre banda cal tenir en compte que l’actuació de la generalitat en el cas d’Uniland , no es un cas aillat, atès que en el procediment que hi ha en tramitació respecte a la substitució de combustible a Cales de Pacs ha ocorregut un fet de la mateixa naturalessa sense que l’exposició píublica s’hagi fet amb les garanties adients.

Reforestació al Parc d’Olèrdola

Activitat suspesa per les previsions meteorològiques. Es realitzarà el 12 i 13 de desembre.

Els dies 12 i 13 de desembre de 2014, es pretenen realitzar actuacions de reforestació al Parc d’Olèrdola. Es tractaria de restaurar la zona afectada per l’incendi forestal que hi va haver l’any passat en el terme municipal d’Olèrdola (6-11-2013).

L’incendi afectà una superfície de 7,9 ha. Aquesta mateixa zona, ara cremada, s’estava regenerant, perquè ja havia estat afectada per un gran incendi forestal l’any 2003. Aquests dos incendis sobre la mateixa zona, en tan poc espai de temps, ha comportat que la seva regeneració natural arbòria sigui mínima o inexistent.
En els anys 2005 i 2006, la Fundació Torres i el GEIF, varen fer actuacions de reforestació a la zona, per fomentar la regeneració arbòria. En aquest darrer incendi, part de la zona on es feren les reforestacions per part de la Fundació Torres, s’ha tornat a cremar.

És per aquest motiu, que convé tornar a fer actuacions de reforestació a la zona cremada.

Per tal de fer-ho viable, s’ha fet un projecte de restauració a la zona, com a treball de final de curs d’una alumna del cicle formatiu de grau superior de Gestió forestal i del medi natural de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus.

També s’ha comptat amb l’assessorament dels tècnics del Parc d’Olèrdola i Agents Rurals de la comarca.

L’actuació consisteix en la plantació d’alzines, roures, arboços i pins.

També es faran treballs d’estassada de la vegetació cremada i franges de baixa combustibilitat per la prevenció de nous incendis a la zona.

Per tal de fer-ho possible, comptem amb la participació i col•laboració de:

Parc d’Olèrdola
Ajuntament d’Olèrdola
Fundació Miquel Torres
Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus
ADF Rossend Montané
Federació d’ADF Penedès-Garraf
GEIF
Col•lectiu Bosc Verd
Agents Rurals

El divendres dia 12, es realitzarien treballs de reforestació i estassada de la vegetació cremada, per part dels alumnes de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus, ADFs de la Federació i el GEIF.

El dissabte dia 13, es fa convocatòria oberta a la ciutadania que vulguin participar, a més de les ADF de la Federació d’ADF Penedès-Garraf, el GEIF i Bosc verd.

El lloc de trobada és a la carretera d’accés a la urbanització de DALTMAR, ja estarà indicat. L’horari de l’actuació serà de 10:00 hores a les 13:00 hores.

Els participants que vulguin col•laborar en l’actuació del  dia 13 de desembrre, oberta a la ciutadania en general, caldrà que ho comuniquin, per tal de fer una previsió mínima  per poder preparar el material.

El telèfon per comunicar la participació dels voluntaris, és el 93.890.35.02 de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olèrdola.

Es recomana que els participants portin un bon calçat, guants de treball i si es disposa, de caveguet millor.

Nota:

Pel que fa a les persones que a títol personal vulguin participar, han de tenir en compte, que l’organització no es fa responsable dels danys personals que puguin tenir en realitzar l’activitat.

També s’informa que es farà reportatge fotogràfic de tota l’actuació. En cas que algú no vulgui sortir en el reportatge, caldrà que ho comuniqui a l’organització.

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès aprova per unanimitat una moció en contra la incineració de residus.

Quatre entitats ambientals del Penedès, el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd (Ecologistes de Catalunya), Ecoxarxa Penedès, el Moviment contra la incineració a Uniland i la Plataforma Cívica en Defensa de la Salut i el Medi Ambient dels Monjos, vàrem presentar una moció al Consell Comarcal de l'Alt Penedès (CCAP) la setmana passada, en contra de la incineració de residus al Penedès.

Aquesta moció va ser aprovada per unanimitat de tots els partits, el passat dijous 17 de juliol, on també hi van assistir una quinzena de persones de les 4 entitats ambientals. A dita moció es demanava al CCAP el compliment de 4 punts.

Al primer punt es demana que la Generalitat denegi l'autorització ambiental per a la crema de fangs de depuradora a l'empresa Cales de Pachs i per a la utilització de residus de fusta tractada com a combustible.

Al segon punt es demana el cessament immediat de la incineració de residus, procedents de fangs de depuradora, residus municipals (CDR) i restes de fustes tractades a la cimentera Uniland.

Al tercer punt es demana notificar els acords presos a la Generalitat i al darrer punt es demana fer extensiva la moció a tots els ajuntaments de l'Alt Penedès.

La moció ja s'ha presentat al ple de l'Ajuntament de Vilafranca, que es celebra avui dimarts al vespre, amb el suport de la CUP, ERC i ICV de Vilafranca.

Podeu trobar el text complert de la moció a www.boscverd.org (bànner STOP INCINERACIÓ).
Col·lectiu Ecologista Bosc Verd (Ecologistes de Catalunya), Ecoxarxa Penedès, Moviment contra la incineració a Uniland i la Plataforma Cívica en Defensa de la Salut i el Medi Ambient dels Monjos.

Documental Viodiversitat

Divendres 14 de novembre a les 19:00 hores a l'Auditori del Vinseum de Vilafranca, estrena del documental VIODIVERSITAT, biodiversitat i vinyes al Penedès. Guió i Direcció: Xavier Bayer. Aquest treball ens vol ensenyar la diversitat natural que envolta les vinyes del Penedès. Una riquesa que sovint ens passa desapercebuda. Al costat del cicle vegetatiu de les vinyes hi ha tot un món de plantes i d’animals que hi viuen i s’hi relacionen. De dia i de nit se succeeixen esdeveniments de tota mena, cal estar atents a tothora.

Clicar sobre la imatge per obrir la fitxa tècnica

Observació nocturna del cel

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd organitza, una observació nocturna del cel per al proper dissabte 19 de juliol.

El punt de trobada serà a les 22.00 hores a l'aparcament del Santuari de Santa Maria de Foix (Torrelles de Foix). L'activitat finalitzarà cap a les 24:00 hores.

Consistirà en una sessió informativa i divulgativa sobre les proporcions de l'univers i la mecànica del cel. Tot seguit es procedirà a la observació del cel a través de diversos telescopis.

Cal portar aigua, llanterna i roba d'abric. Qui disposi de telescopi, que el porti.

L'activitat és gratuïta però requereix d'inscripció prèvia per al bon desenvolupament de l'activitat i per a la capacitat de les instal·lacions. Les inscripcions es poden realitzar a través de l’adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. (deixant totes les dades personals, nom i cognoms, adreça i telèfon) i s'admetran segons ordre d'arribada i sota confirmació posterior per part del Col·lectiu Bosc Verd, fins a cobrir les places disponibles. Els socis teniu prioritat d'inscripció.

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd

Nota: La inscripció ja està tancada

 

 

Plantada popular d'alzines a l'Espai Muntanya de Sant Jaume (Vilafranca)

El Col·lectiu Bosc Verd i l'Ajuntament de Vilafranca, amb la col·laboració del GEIF (Grup d'Extinció d'Incendis Forestals) organitzem per aquest diumenge 26 d'octubre una plantada popular d'alzines a la muntanya de Sant Jaume (Vilafranca del Penedès).

L'activitat és oberta a tothom i gratuïta. Ens trobarem a les 10:00 hores a l'Espai Muntanya de Sant Jaume. Tothom que disposi de guants i eines per plantar que les porti.

Qui vulgui pot portar el dinar i dinar plegats en format pic-nic per a seguir gaudint de l'espai.

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd

Subcategories